วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ อะไร (What is Forensic Science ?)   
     นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ การที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆและความรู้ทางด้านกฎหมายต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ในการตรวจร่างกายและตรวจสอบวัตถุพยานต่างๆเพื่อช่วยในการค้นหาความจริงหรือเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อช่วยในกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและชี้นำไปสู่ผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะความผิดทางอาญาและการลงโทษ


     สาขาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในนิติวิทยาศาสตร์(Forensic Science) ตัวอย่างเช่น พันธุศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยาการแพทย์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ พฤกษศาสตร์ และกีฏวิทยา เป็นต้น

     ตัวอย่างวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์(Forensic Science) ที่มักจะได้ยินบ่อยๆ เช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือ, DNA Finger Print (ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ) โดยมักเรียกกันว่า ตรวจดีเอ็นเอ หรือ ตรวจ DNAที่มา : http://www.thaibiotech.info/what-is-forensic-science.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น